Půlku Senior akademie máme úspěšně za sebou

03.06.2011 10:26

(30. 5. 2011) Projekt Městské policie Chotěboř, ve spolupráci s Juniorem DDM – SVČ Chotěboř zvaný Senior akademie se přehoupl do druhé poloviny. Smyslem této akce je nabídnout dříve narozeným občanům řadu užitečných informací z různých oblastí. Uvědomujeme si, že senioři jsou ohroženou věkovou skupinou a že na ně číhá řada nebezpečí. Na tuto sociální skupinu se v prevenci nesmí zapomínat. A tak vznikla naše Senior akademie. Vhodně působíme na naše občany a vštěpujeme jim potřebné vědomosti, které jim pomohou chovat se ve společnosti pokud možno co nejméně rizikově. Od května navštěvují posluchači akademie příslušné tematické bloky, přičemž mají za sebou celky jako například prevenci domácího násilí, majetkové kriminality, násilné kriminality, chov psů ve městech, dopravní výchovu, trénink paměti, prevenci požárů a návštěvu na stanici HZS a služebny MP. V druhé polovině pak budou následovat témata jako například kurz sebeobrany, kurz první pomoci a kurz bezpečného chování na internetu. Již nyní můžeme říci, že senioři naší akademii chválí a hodnotí ji jako prospěšnou a zajímavou. V průměru chodí 20 – 25 jedinců, takže se jedná o celkem slušně naplněnou třídu. Akci podpořil Kraj Vysočina a město Chotěboř.

Ten, kdo se nestihl včas přihlásit nemusí litovat. Od září plánujeme otevřít další jednu nebo dvě třídy.